Известување за склучени договори

 

Известување за реализација на договор - безалкохолни пијалоци

Известување за реализација на договор - безалкохолни пијалоци - 2

Известување за реализација на договор - канцелариски материјали

Известување за реализација на договор - лиценци

Известување за реализациа на договор - сеф и ормани

Известување за реализација на договор - сеф и метални ормани - 2

Известување за реализација на договор - систем за климатизација

Известување за реализација на договор - тонери

Известување за реализација на договор - тековно одржување-1

Известување за реализација на догово - тековно одржување - 2

Известување за реализација на договор - услуги од осигурување

Известување за реализирање на договор - гориво

Известување за реализирање на договор - Набавка на гориво за потребите на ОТА

Известување за реализирање на договор - Перење на моторни возила