Буџет

Буџет

 

Предлог буџет

  • Податоци за буџетски корисник <преземи>

 

Проекции на приходи и расходи