Завршни сметки

За 2022 година

  • Основен буџет

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности
  • Буџет на самофинансирани активности

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности
  • Буџет на донации

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности

 

За 2021 година

  • Основен буџет

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности
  • Буџет на самофинансирани активности

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности
  • Буџет на донации

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности

 

За 2020 година

  • Основен буџет

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности
  • Буџет на самофинансирани активности

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности
  • Буџет на донации

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности

 

За 2019 година

  • Основен буџет

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности
  • Буџет на самофинансирани активности

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности

 

За 2018 година

  • Основен буџет

  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на приходи и расходи
  3. Посебни податоци
  4. Структура на приходи по дејности